Terminy postępowania po nowelizacji KPA

  • Terminy postępowania po nowelizacji KPA

    Terminy postępowania po nowelizacji KPA

Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie 1 czerwca swoim zakresem objęła także terminy. Z uwagi na doniosłość zachowywania terminów dla określonych czynności postępowania ich znajomość wydaje się bardzo ważna.

Zmiany w zakresie terminów nie dokonały wielkiej rewolucji w KPA. Nie przeregulowano więc w istotny i kompleksowy sposób dotychczas przyjętych rozwiązań. Dokonano jednak pojedynczych zmian w treści niektórych przepisów, regulując także terminy w ślad za wprowadzonymi do KPA nowymi instytucjami – ponaglenia, postępowania uproszczonego, czy milczącego załatwienia sprawy.

Poniżej przedstawiono wykaz zmian dotyczących terminów postępowania administracyjnego.

Postępowanie uproszczone

Zgodnie z art. 35 § 3a KPA załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Ponaglenie

Na podstawie art. 37 § 4 KPA, w przypadku wniesienia ponaglenia, organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać je organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Organ rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania (art. 37 §5).

Mediacja

Okresu trwania mediacji nie wlicza się do terminów uregulowanych w art. 35 KPA. Organ administracji publicznej zawiadamia Strony o możliwości przeprowadzenia mediacji i zwracając się do nich o zgodę na jej przeprowadzenie mediacji i o wybór mediatora wskazuje, że zgoda ta może zostać wyrażona w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (art. 96b §3 KPA).

Zgod

nie z art. 96e §1 i §2 KPA w przypadku skierowania sprawę na drogę mediacji organ odracza jej rozpatrzenie na okres do dwóch miesięcy (okres może być wydłużony ale nie dłużej niż o miesiąc)

Milczące załatwienie sprawy

Najistotniejsze zmiany dokonały się wraz z wprowadzeniem do KPA art. 122a - instytucji milczącego załatwienia sprawy. Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Dzień wydania decyzji lub postanowienia albo dzień wniesienia sprzeciwu reguluje szczegółowo treść art. 122b pkt 1-3 KPA, zgodnie z którym jest to dzień nadania sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie za pokwitowaniem przez operatora pocztowego (…) (pkt 1), doręczenie za pokwitowaniem sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przez pracowników organu administracji publicznej lub inne upoważnione osoby (pkt 2), wprowadzenia sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie do systemu teleinformatycznego (…) (pkt 3).

Uzupełniające postępowanie dowodowe; postępowanie wyjaśniające

Na podstawie zmienionej nowelizacją treści art. 136 KPA § 1 Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję. W przypadku, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania, dla skuteczności tegoż wniosku pozostałe strony muszą wyrazić swoją zgodę na żądanie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania (art. 136§ 3 KPA).

Uzupełnienie braków formalnych podania

W dotychczasowym brzmieniu, KPA przewidywało sztywny – 7 dniowy – termin na uzupełnienie braków formalnych podania. Po nowelizacji rygor ten uelastyczniono i organ może jego długość warunkować od stopnia skomplikowania czynności. Zgodnie jednak z art. 64 §2 KPA termin ten nie może być krótszy niż 7 dni.

Pobrane z lex.pl

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry