SN: Nieważne, kiedy pieniądze dotrą na rachunek sądu - ważne, kiedy zlecono przelew

  • SN: Nieważne, kiedy pieniądze dotrą na rachunek sądu - ważne, kiedy zlecono przelew

    SN: Nieważne, kiedy pieniądze dotrą na rachunek sądu - ważne, kiedy zlecono przelew

Pozwani byli wezwani do uiszczenia opłaty od skargi. W zakreślonym terminie zlecili przelew bankowy na rachunek sądu. Choć pewne czynności bankowe zostały przeprowadzone już po upływie terminu, to nie uzasadniało to odrzucenia skargi. Pozwani dochowali terminu do uiszczenia opłaty - orzekł Sąd Najwyższy.

Pozwani wnieśli skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku w sprawie o zapłatę. Sąd okręgowy odrzucił ich skargę. Uznał, że nie została ona prawidłowo opłacona. Sąd wyjaśnił, że skarżący zostali zwolnieni od ponoszenia opłaty od skargi w części. Zostali także wezwani do uiszczenia pozostałej części opłaty od skargi. Odpis orzeczenia sądu został doręczony ich pełnomocnikowi w dniu 12 stycznia 2018 r. Skarżący uregulowali zaś opłatę w dniu 22 stycznia 2018 r. Sąd ocenił więc, że opłacili oni skargę dopiero po terminie, co skutkowało jej odrzuceniem.

Uchylone postanowienie

Skarżący wnieśli zażalenie i domagali się uchylenia postanowienia sądu. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone postanowienie, uznając orzeczenie sądu za wadliwe. Sąd Najwyższy podkreślił, że sąd okręgowy nie zbadał tego, kiedy i w jakiej instytucji zlecono przelew środków na rachunek bankowy sądu. Kwestia ta była zaś istotna.

Dochowanie terminu

Do ważności i skuteczności polecenia przelewu opłaty wystarczy złożenie bankowi przed upływem terminu prawidłowego zlecenia przekazania środków finansowych w taki sposób, by bank mógł zapoznać się z jego treścią. Jeśli polecenie przelewu miało pokrycie na rachunku bankowym zlecającego przed upływem terminu do uiszczenia opłaty sądowej i zostało faktycznie zrealizowane, to jest ono skuteczne.

Nie ma więc znaczenia to, czy pewne operacje bankowe zostaną dokonane dopiero po terminie do uregulowania opłaty sądowej. Takie zapatrywanie jest powszechne w orzecznictwie. W szczególności zaprezentował je Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie III CZP 28/03 (LEX nr 78600). Tym samym to, kiedy bank wykonał polecenie przelewu jest bez znaczenia dla oceny, czy strona zachowała termin do uregulowania należności. Takie stanowisko przedstawił natomiast Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 grudnia 1983 r. w sprawie III PZP 47/83 (LEX nr 2960).

Błąd sądu

Z przedstawionych poglądów wynika więc, że sąd okręgowy wydał nietrafne postanowienie. Pełnomocnik skarżących wykazał na podstawie dowodu w postaci wydruku historii operacji z banku, że zlecił przelew w terminie do uregulowania opłaty sądowej. Skarżący mieli zgromadzone środki na rachunku bankowym, skoro zlecenie zostało zrealizowane przez bank. Tym samym, odrzucenie skargi było nietrafną decyzją. To zaś uzasadniało uchylenie zaskarżonego postanowienia - podkreślił Sąd Najwyższy.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 2018 r., I CZ 39/18, LEX nr 2490924.

Pobrane z prawo.pl

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry