SN: koszty dojazdu pełnomocnika zwraca się w całości

  • SN: koszty dojazdu pełnomocnika zwraca się w całości

    SN: koszty dojazdu pełnomocnika zwraca się w całości

Kosztami przejazdu do sądu pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym - jeżeli ich poniesienie było niezbędne i celowe w rozumieniu art. 98 § 1 k.p.c. - są koszty rzeczywiście poniesione - orzekł w uchwale Sąd Najwyższy.

Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy umorzył postępowanie  na skutek cofnięcia przez powoda pozwu bez zrzeczenia się roszczenia. Pełnomocnik pozwanych wyraził zgodę na cofnięcie pozwu oraz domagał się zasądzenia na rzecz pozwanych kosztów procesu według złożonego spisu w łącznej kwocie 1457,69 złotych.

Spis złożony do akt obejmował między innymi koszty przejazdu pełnomocnika do Sądu

Rejonowego na trasie o długości 96 km. Należność tę pełnomocnik wyliczył jako iloczyn stawki za 1 km dla pojazdu o pojemności silnika powyżej 900 cm:  0,8358 + 80,23 zł x 3 =240,69 zł. Ale sąd zasądził tylko 634 złote.

Zażalenie na to postanowienie złożył w imieniu pozwanych ich pełnomocnik. Zaskarżony został punkt, który nie uwzględnił wniosku pozwanych o zasądzenie na ich rzecz od powoda wydatków pełnomocnika obejmujących zwrot kosztów podróży z siedziby kancelarii pełnomocnika do siedziby sądu w łącznej kwocie 240,69 złotych. W uzasadnieniu zażalenia pozwani zarzucili Sądowi Rejonowemu, że nie uwzględnił  tego składnika kosztów mimo, że koszty te były kosztami celowymi związanymi z prowadzoną sprawą. Wskazano, że strona ma prawo osobiście czy przez pełnomocnika uczestniczyć w rozprawach i uczestnictwo na trzech rozprawach było konieczne, aby prawidłowo reprezentować interesy strony. W konkluzji skarżący domagał się zasądzenia pominiętej kwoty.

Przy rozpoznawaniu zażalenia powstało zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, czy do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez radcę prawnego obejmujących dojazd samochodem na posiedzenia sądowe pełnomocnika, którego kancelaria znajduje się w innej miejscowości, aniżeli siedziba sądu  zalicza się rzeczywiście poniesione, racjonalne i celowe koszty tego przejazdu?  Czy też koszty przejazdu ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej?

Sąd Najwyższy podjął uchwałę o treści: kosztami przejazdu do sądu pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym - jeżeli ich poniesienie było niezbędne i celowe w rozumieniu art. 98 § 1 k.p.c. - są koszty rzeczywiście poniesione.

Jak wyjaśniał  sędzia Jacek Gudowski w orzecznictwie panuje pogląd, że strona przegrana zwraca koszty procesu stronie przeciwnej.  Jednak do ustalenia kosztów nie mają zastosowania przepisy o rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej. Dlatego, że pracownicy to są inne osoby niż adwokaci i radcy prawni. Koszty przejazdu to wydatki faktycznie poniesione przez pełnomocników, racjonalne i celowe. Czyli jest to wyrównanie uszczerbku materialnego, rodzaj kompensaty realnych wydatków - podkreśił SN.

Sygnatura akt III CZP 26/16, uchwała z 29 czerwca 2016 r.

Pobrane z lex.pl

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry