SN: błędne nazwanie pisma procesowego przez pełnomocnika nie powoduje jego odrzucenia

  • SN: błędne nazwanie pisma procesowego przez pełnomocnika nie powoduje jego odrzucenia

    SN: błędne nazwanie pisma procesowego przez pełnomocnika nie powoduje jego odrzucenia

Oczywiste, błędne oznaczenie pisma wniesionego przez profesjonalnego pełnomocnika, spełniającego wymogi apelacji, nie powoduje jego odrzucenia z przyczyn formalnych - tak stanowi uchwała SN, podjęta w składzie trzech sędziów.

Sąd Rejonowy w Poznaniu w listopadzie 2015 r. oddalił wniosek pełnomocnika złożony w sprawie o orzeczenie pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

Na to postanowienie pełnomocnik złożył zażalenie, zaś sąd odwoławczy pobrał opłatę od tego pisma jak za apelację. W odpowiedzi na pismo pozwany wniósł o odrzucenie pisma, z powodu błędu w nazwie.

Zdaniem pełnomocnika powoda art. 130 par. 1 kpc zdanie 2. nie błędna nazwa pisma jest przeszkodą do dalszego procedowania, ale błędny wybór środka zaskarżenia.  Przepis ten stanowi, że "mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym".

Sąd postawił SN pytanie: Czy wniesiony przez profesjonalnego pełnomocnika środek odwoławczy od postanowienia rozstrzygającego sprawę co do istoty, podlegającego zaskarżeniu apelacją, a zatytułowany "zażalenie" i określony jako zażalenie zarówno w petitum, jak i w uzasadnieniu środka odwoławczego, należy traktować zgodnie z jego oznaczeniem?

Do postępowania przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich. W jego imieniu wstępowała Joanna Lipnicka, która stwierdziła, że błędne nazwanie pisma nie jest przeszkodą rozpoznania pisma. Strona nie może ponosić konsekwencji za błąd pełnomocnika. Gdyby SN podjął uchwałę, że błąd nazwy pisma dyskwalifikuje je, to pozbawiłoby to stronę prawa do sądu i prawa do drugiej instancji.

SN przyznał rację Rzecznikowi i podjął uchwałę, zgodnie z którą oczywista niedokładność pisma procesowego spełniającego wymagania apelacji – środka odwoławczego przysługującego od objętego zaskarżeniem orzeczenia – polegająca na określeniu go „zażaleniem”, nie stanowi przeszkody do nadania mu właściwego biegu, także wtedy, gdy zostało sporządzone przez zawodowego pełnomocnika.

Jak wyjaśniał sędzia Jacek Gudowski formalizm jest cechą postępowania cywilnego, organizuje skutecznie prawo do sądu, określa czas i miejsce czynności obowiązujące strony i sąd. Formalizm jest narzędziem realizacji zasady równości i kontroli. Jednak uzasadnione są pewne ustępstwa  i ograniczenia - zaznaczył sędzia Gudowski. - Takim ustępstwem jest akceptowanie prawa do błędy przez strony i sąd. Odrzucenie pisma nazwanego błędnie byłoby formalizmem nadmiernym - dodał.

Sygnatura akt III CZP 2/17, uchwała trzech sędziów z 24 maja 2017 r.

Pobrane z lex.pl

Script logo
Script logo
Do góry