SA: z dowodami z nagrań trzeba uważać

  • Z dowodami z nagrań trzeba uważać

    Z dowodami z nagrań trzeba uważać

Sąd Apelacyjny w Łodzi wskazał, że nagrana rozmowa może być dopuszczona w postępowaniu sądowym jako dowód. Bez względu na to jednak należy pamiętać, że wartość takiego dowodu jest dyskusyjna w kontekście zasady bezpośredniości procesu cywilnego.

Powódka domagała się zobowiązania pozwanego do złożenia oświadczenia woli. Sąd Okręgowy w Sieradzu oddalił jej powództwo.

Nowe dowody

Powódka nie zgodziła się z wyrokiem sądu pierwszej instancji i wniosła od niego apelację, zaskarżając orzeczenie sądu w całości. Powódka w apelacji powołała nowe fakty i dowody - m.in. nagrania jej rozmów z pozwanym utrwalone na płycie CD. Apelująca domagała się zmiany zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie powództwa w całości, ewentualnie uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Prywatne nagrania mogą być dowodem

Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację powódki, nie podzielając jej argumentów. Sąd odwoławczy oceniając dołączoną do apelacji płytę CD zawierającą nagranie rozmowy wskazał, że zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego dowód z nagrania rozmów co do zasady może być dopuszczony przez sąd. Zgodnie bowiem z art. 308 k.p.c. sąd może dopuścić dowód z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planów, rysunków oraz płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki.

Specyfika postępowania dowodowego

Jednocześnie sąd drugiej instancji zauważył, że wartość dowodu z nagrania rozmowy jako samodzielnego środka dowodzenia jest dyskusyjna. Powyższe wynika z obowiązującej w postępowaniu cywilnym zasady bezpośredniości, wyrażonej w art. 235 k.p.c. Sąd Apelacyjny podkreślił, iż zasadniczą podstawą ustaleń faktycznych w procesie powinny być dowody z przesłuchania stron lub świadków w nim uczestniczących, nie zaś zapisy rozmów.

Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie I ACa 1705/14, LEX nr 1733721.

Pobrane z lex.pl.

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry