SA: w pozwie należy podać adres zamieszkania pozwanego, a nie miejsca pracy

  • SA: w pozwie należy podać adres zamieszkania pozwanego, a nie miejsca pracy

    SA: w pozwie należy podać adres zamieszkania pozwanego, a nie miejsca pracy

Sąd Apelacyjny w Szczecinie uznał, że jeśli powód pozywa urzędnika i nie zna jego miejsca zamieszkania, to musi się on liczyć z tym, że jego pozew zostanie zwrócony, nawet jeśli w pozwie wskazałby on miejsce pracy swojego przeciwnika.

Zarządzeniem Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie zarządzono zwrot pozwu w sprawie o zapłatę przeciwko dwóm pozwanym.

Jak wynika z uzasadnienia zarządzenia, powód został wezwany do usunięcia w terminie tygodnia braków formalnych pozwu przez doręczenie 2 odpisów pozwu, a także wskazanie miejsca zamieszkania pozwanych, pod rygorem zwrotu pozwu. W zakreślonym terminie powód oświadczył, iż złożył on tyle odpisów pozwu, ile jest stron postępowania oraz że wskazał w pozwie adresy pozwanych. Pozew podlegał jednak zwrotowi. Powód w pozwie wskazał jedynie adresy miejsc pracy, w których pozwane świadczą pracę, co oznacza, iż nie wskazał on w wymaganym terminie miejsca zamieszkania pozwanych. Nie jest obowiązkiem sądu poszukiwanie adresu pozwanych, gdyż sąd nie może wyręczać powoda w jego obowiązkach procesowych. Ponadto, do sądu wpłynął jedynie pozew, bez odpisów, co również stanowiło kolejny brak formalny pozwu, który nie został usunięty. Z tego też względu pozew został zwrócony, bowiem sprawie nie można było nadać biegu.

Regulacje prawne

Zgodnie z art. 126 § 2 pkt 1 k.p.c., gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno on zawierać m.in. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron. W myśl art. 128 § 1 k.p.c. do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. po bezskutecznym upływie terminu do uzupełnienia braków formalnych, przewodniczący zwraca pismo stronie.

Ocena zażalenia powoda

Powód wniósł zażalenie na wydane zarządzenie, zaś Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił je - jako niezasadne. Sąd odwoławczy zaznaczył, iż powód mimo wezwania go do usunięcia braków formalnych, nie uzupełnił ich prawidłowo, a zatem zwrócenie pozwu było trafne.

Błędny adres pozwanych

Sąd odwoławczy wskazał, iż powód wskazał jako adres zamieszkania pozwanych miejsce ich pracy. Powód nie podał sądowi miejsca zamieszkania pozwanych. Tymczasem, jak wskazuje się w orzecznictwie, niewskazanie przez powoda w pozwie miejsca i adresu zamieszkania pozwanego będącego osobą fizyczną jest brakiem formalnym pozwu uniemożliwiającym nadanie mu prawidłowego biegu. Taki pogląd wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 17.07.2014 r. w sprawie III CZP 43/14 (LEX nr 1483543). Podanie miejsca zamieszkania stron pozwala sądowi na komunikowanie się z uczestnikami procesu, a nadto służy ich identyfikacji i indywidualizacji.

Wskazanie miejsca zatrudnienia pozwanego nie jest wystarczające

Sąd apelacyjny zaznaczył, iż w świetle przepisów prawa pozew powinien wskazywać miejsce zamieszkania pozwanej osoby fizycznej. Gdy powód pozywa urzędnika i nie zna miejsca jego zamieszkania, to wskazanie w pozwie wyłącznie miejsca zatrudnienia pozwanego skutkować musi zwrotem pozwu. W takiej sytuacji powód (nie podając adresu zamieszkania przeciwnika procesowego) musi liczyć się z koniecznością zwrotu pozwu, z powodu nieuzupełnienia braku formalnego pisma inicjującego proces. Podanie przez powoda miejsca zatrudnienia pozwanego (np. urzędu) nie może być uznane za spełnienie wymogu formalnego pozwu. Sąd odwoławczy podkreślił, że w przepisie art. 126 § 2 pkt 1 k.p.c. użyto sformułowanie "adres stron", co należy rozumieć właśnie jako konieczność wskazania adresu zamieszkania strony. Przepisy prawa nie wskazują przy tym na możliwość wskazania "adresu zamieszkania pracy strony" - takie pojęcie nie istnieje w kodeksie.

Brak odpisów

Ponadto, do pozwu powód nie dołączył odpisów pozwu dla pozwanych i nie uzupełnił tego braku formalnego mimo stosownego wezwania. Tym samym, zwrot pozwu był uzasadniony.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 31.03.2017 r., I ACz 126/17

Pobrane z lex.pl

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry