SA: przegrywający nie zawsze musi zwrócić koszty procesu wygrywającemu

  • SA: przegrywający nie zawsze musi zwrócić koszty procesu wygrywającemu

    SA: przegrywający nie zawsze musi zwrócić koszty procesu wygrywającemu

Sąd Apelacyjny w Krakowie wskazał, że gdy powód pozostaje w błędnym przeświadczeniu, iż jego roszczenie jest zasadne, a ustalenia w tym zakresie są czynione dopiero w toku procesu na podstawie opinii biegłego, to sąd może uznać, że powód mimo przegranej nie musi zwrócić pozwanemu kosztów procesu.

Powódka wytoczyła powództwo przeciwko szpitalowi. Sąd okręgowy oddalił jej żądanie w całości. Jednocześnie sąd nie obciążył powódki kosztami procesu.

Uzasadniając orzeczenie o kosztach procesu, sąd wyjaśnił, że ze względu na trudną sytuację finansową i zdrowotną powódki należało zrezygnować z obciążania jej kosztami procesu na rzecz strony pozwanej. Sąd podkreślił, że dopiero prowadzona w toku procesu opinia biegłych pozwoliła ocenić czy postępowanie personelu medycznego pozwanego szpitala było prawidłowe, a więc czy żądanie pozwu było zasadne. Sąd zaznaczył jednocześnie, że powódka wnosząc pozew mogła mieć subiektywne (choć nieuzasadnione) zastrzeżenia do sposobu procedowania personelu medycznego. Orzeczenie o kosztach procesu wydano na podstawie art. 102 k.p.c. 

Wyjątkowa regulacja

W myśl art. 102 k.p.c. w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.

Zażalenie pozwanego 

Pozwany szpital nie zgodził się z orzeczeniem sądu w przedmiocie kosztów procesu. Skarżący domagał się zmiany orzeczenia w tym przedmiocie i zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Żalący podniósł, że w toku postępowania szpital domagał się zasądzenia na jego rzecz kosztów procesu. Powódka znała zaś stanowisko szpitala, który wygrał proces sądowy. 

Odpowiedź na zażalenie

Powódka wniosła o oddalenie zażalenia i zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania zażaleniowego.

Rozstrzygnięcie SA

Sąd apelacyjny oddalił wniesione zażalenie a nadto zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki koszty postępowania zażaleniowego. 

Zasada orzekania o kosztach

Sąd odwoławczy przypomniał, że co do zasady rozstrzygnięcie o kosztach procesu powinno być wydane na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. - zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy. To strona przegrywająca proces cywilny powinna zwrócić na żądanie wygrywającego przeciwnika koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. W wyjątkowych wypadkach, sąd może jednak oprzeć rozstrzygnięcie o kosztach na podstawie przywołanego wyżej art. 102 k.p.c. 

Wyjątkowe sytuacje

Sąd odwoławczy wskazał, że do wypadków szczególnie uzasadnionych, o jakich mowa w art. 102 k.p.c. należą charakter żądania pozwu, jego znaczenia dla strony, subiektywne przekonanie strony o zasadności roszczeń oraz przedawnienie. Jednocześnie gdy strona przegrywająca znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji majątkowej, a wnosząc pozew była ona subiektywnie przekonana o słuszności swojego żądania, to zachodzą podstawy do nieobciążenia jej kosztami procesu. 

Mylne przeczucie powódki

Sąd apelacyjny zaznaczył, że w rozpoznawanej sprawie sytuacja powódki uzasadniała zastosowanie przepisu art. 102 k.p.c. Sąd wskazał, że powódka była w procesie zwolniona z kosztów sądowych, z uwagi na jej trudną sytuację finansową i zdrowotną. Powódka składając pozew była subiektywnie przekonana, że pracownicy szpitala nieprawidłowo wykonali wobec niej zabieg. Powódka odczuwa zaś silny ból. Sąd oparł się jednak na opinii biegłych, z których wynika, że nie ma związku między doznanym przez powódkę uszczerbkiem na zdrowiu a zabiegiem. Powódka nie była w stanie udowodnić, że doznany uszczerbek miał związek z zawinionym działaniem szpitala. Jednakże dopiero po przeprowadzeniu opinii sądowej możliwe było ustalenie, że żądanie pozwu było niezasadne. 

Koszty dla powódki

Jednocześnie sąd odwoławczy zasądził na rzecz powódki od szpitala koszty postępowania w postępowaniu zażaleniowym - biorąc pod uwagę, że zażalenie pozwanej okazało się niezasadne. 

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 23.11.2017 r., I ACz 1848/17

Pobrane z lex.pl

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry