SA: bez adresu pozwanego proces "nie ruszy"

  • SA: bez adresu pozwanego proces "nie ruszy"

    SA: bez adresu pozwanego proces "nie ruszy"

Sąd Apelacyjny w Krakowie wskazał, że jeśli w toku sprawy zostanie ustalone, że sąd nie dysponuje aktualnym adresem zamieszkania pozwanego, a powód nie wskaże nowego miejsca pobytu przeciwnika procesowego w zakreślonym terminie, to zachodzi podstawa do zawieszenia postępowania.

Sąd Okręgowy w Kielcach w toku sprawy o rozwód zawiesił postępowanie w sprawie.

Nieznany aktualny adres pozwanego

Z uzasadnienia wydanego postanowienia wynika, że powódka w pozwie o rozwód wskazała adres zamieszkania pozwanego, ale przesyłka wysłana na wskazany adres została zwrócona do sądu z adnotacją "adresat wyprowadził się nie podając adresu". Powódka została więc wezwana do wskazania w terminie 14 dni adresu pozwanego (lub miejsca jego pobytu) pod rygorem zawieszenia postępowania. W zakreślonym terminie powódka wniosła pismo, w którym wskazała, iż nie zna obecnego adresu pozwanego oraz że nie jest w stanie podać, gdzie on przebywa.

Niemożność prowadzenia sprawy o rozwód

Sąd Okręgowy w Kielcach wskazał, iż podstawą zawieszenia postępowania był art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Na podstawie tego przepisu sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli wskutek niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego nie można nadać sprawie dalszego biegu. Sąd pierwszej instancji podkreślił, iż brak ustalenia aktualnego adresu pozwanego uniemożliwia prowadzenie sprawy o rozwód, co skutkować musiało zawieszeniem postępowania w sprawie.

Zażalenie powódki

Powódka wniosła zażalenie na to postanowienie. Skarżąca domagała się uchylenia zaskarżonego orzeczenia. Podała, iż pozwany w dalszym ciągu zamieszkuje pod adresem, który wskazała w pozwie. Żaląca zaznaczyła, że pozwany nie wyprowadził się z tego mieszkania, a ponadto jest on zameldowany pod tym adresem. Jednocześnie, z ostrożności procesowej, powódka złożyła wniosek o ustanowienie kuratora dla pozwanego.

Rozstrzygnięcie SA

Sąd Apelacyjny w Krakowie wskazał, iż zażalenie powódki jako niezasadne podlegało oddaleniu.

Adres zamieszkania pozwanego koniecznym warunkiem pozwu

Sąd apelacyjny wskazał, iż na podstawie art. 187 § 1 k.p.c. pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego. Pozew, będący pierwszym pismem w sprawie, powinien natomiast zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania stron. Zgodnie zaś z art. 25 k.c. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Ustalony nieaktualny adres pozwanego

Sąd Apelacyjny w Krakowie zaznaczył, że powódka w pozwie wskazała adres zamieszkania pozwanego. Sądowa korespondencja dla pozwanego została więc wysłana na ten adres, ale nie została skutecznie doręczona. Przesyłkę zwrócono z adnotacją o wyprowadzce pozwanego. Powyższe oznacza więc, że powódka nie przedstawiła sądowi aktualnego adresu zamieszkania swojego męża. Sąd odwoławczy podkreślił, iż twierdzenia powódki o tym, że pozwany nie wyprowadził się i dalej przebywa pod adresem wskazanym w pozwie, pozostają w sprzeczności z adnotacją uczynioną przez doręczyciela.

Proces nie może być prowadzony

Sąd drugiej instancji zaznaczył, iż powódka nie wskazała w zakreślonym terminie aktualnego (a więc nowego) adresu zamieszkania pozwanego. W związku z tym zasadnym było zawieszenie postępowania w sprawie, na podstawie przytoczonego wyżej art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. W rozpoznawanej sprawie nie można bowiem nadać biegu. Tym samym, istniały podstawy do zawieszenia sprawy o rozwód, co czyniło wniesione zażalenie niezasadnym.

Wniosek o kuratora rozpozna sąd okręgowy

Jednocześnie Sąd odwoławczy wskazał, iż powódka zawarła w zażaleniu wniosek o ustanowienie kuratora dla pozwanego. Zdaniem sądu apelacyjnego, tego rodzaju wniosek powinien rozpoznać sąd pierwszej instancji, w świetle przepisu art. 144 k.p.c. Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego. Sąd Apelacyjny w Krakowie podkreślił, iż jeśli okaże się, że miejsce pobytu pozwanego jest nieznane, to ustanowiony zostanie dla niego kurator i wówczas sąd podejmie zawieszone postępowanie w sprawie o rozwód.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 19.01.2017 r., sygn. akt I ACz 2495/16, LEX nr 2238267.

Aleksandra Partyk

LEX nr 2238267.

Pobrane z lex.pl

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry