Projekt: sześcioletni termin przedawnienia roszczeń cywilnych

  • Projekt: sześcioletni termin przedawnienia roszczeń cywilnych

    Projekt: sześcioletni termin przedawnienia roszczeń cywilnych

Roszczenia cywilne przedawnią się po sześciu, a nie po dziesięciu latach, tak jak to jest obecnie - to główne założenie projektu nowelizacji kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o prawach konsumenta. Projekt zmian w tym zakresie został zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Celem projektowanych zmian jest skrócenie podstawowych terminów przedawnienia. W art. 118 k.c. dziesięcioletni termin przedawnienia ma być zastąpiony krótszym ogólnym terminem przedawnienia roszczeń, który wyniesie 6 lat. Zmianom nie ulegnie natomiast regulacja, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi trzy lata.

W projekcie przewidziano ponadto inny niż obecnie sposób liczenia upływu terminu przedawnienia. Bieg przedawnienia, ma się bowiem kończyć z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego. Przy takim liczeniu terminy przedawnienia zostaną więc nieco wydłużone - o czas do końca roku kalendarzowego. Reguła ta nie będzie dotyczyć terminów przedawnienia krótszych niż dwa lata.

Również z upływem sześciu lat ma się przedawniać roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd. Jeżeli jednak stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, to roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości będzie ulegać przedawnieniu trzyletniemu, czyli tak, jak jest to obecnie.

Nowelizacja ustawy z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) ma wprowadzić odrębne zasady przedawnienia roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom w stosunku do regulacji zawartych w k.c. Przede wszystkim przedawnienie roszczeń przysługujących przedsiębiorcom wobec konsumentów ma rodzić - z mocy samego prawa - skutek w postaci niemożliwości skutecznego zaspokojenia roszczenia. W przypadku powyższych roszczeń już z chwilą upływu terminu przedawnienia, nastąpi zatem przekształcenie roszczenia w zobowiązanie niezupełne (naturalne). Konsument będzie jednak mógł zrzec się przedawnienia, co spowoduje materialnoprawny skutek w postaci przekształcenia - z mocy prawa - zobowiązania naturalnego z powrotem w zaskarżalne roszczenie. Po zrzeczeniu się przedawnienia jego bieg rozpocznie się na nowo.

Projektowane zmiany mają wejść w życie już po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Nowe regulacje znajdą zastosowanie - z pewnymi wyjątkami - również do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie nowelizacji i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych.

Pobrane z lex.pl

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry