Projekt: nowe opłaty od skarg do sądów administracyjnych

  • Projekt: nowe opłaty od skarg do sądów administracyjnych

    Projekt: nowe opłaty od skarg do sądów administracyjnych

Rząd przygotował rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu przed sądami administracyjnymi. Wysokość wpisu stałego określono na 100 zł.

Projekt przewiduje wprowadzenie opłaty 100 zł od sprzeciwu wobec decyzji o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Jest to wpis stały.

Ponadto nie mniej niż 100 zł wynosić będzie wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania albo sprzeciwu od decyzji. 

Jak uzasadnia Ministerstwo Sprawiedliwości celem tej zmiany jest dostosowanie przepisów znowelizowanego rozporządzenia do zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego z 1 czerwca 2017 r. Wprowadzono wówczas nową instytucję - sprzeciw od decyzji kasatoryjnej organu drugiej instancji. 

Z informacji przekazanych przez Naczelny Sąd Administracyjny wynika, że w 2015 r. wojewódzkie sądy administracyjne wydały 2 121 decyzji kasatoryjnych wydanych przez organ adminitracji II instancji. Natomiast w 2016 r. liczba takich decyzji spadła do 2095 ( występowała tam fraza art.138 par. 2 kpa). 

W dotychczasowym stanie prawnym skarga od tych decyzji do sądu administracyjnego była opłacana na cztery sposoby. W przypadku sporu do 10 tys. zł - 4 proc. wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 100 zł. W drugim wypadku - spory między 10 tys. a 50 tys. zł - 3 proc. wartości, nie mniej niż 400 zł. W trzecim wypadku sporów między 50 tys. a 100 tys. zł, nie mniej niż 1 500 zł a gdy spór przekraczał 100 tys. zł - 1 procent wartości, nie mniej niż 2 tys. zł, nie więcej niż 100 tys. zł. 

Przepisy wejdą w życie na następny dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Projekt rozporządzenia jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Pobrane z lex.pl

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry