Od 1 czerwca ułatwienia dla wierzycieli

  • Od 1 czerwca ułatwienia dla wierzycieli

    Od 1 czerwca ułatwienia dla wierzycieli

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę wprowadzającą ułatwienia dla wierzycieli. Większość zmian wejdzie w życie w czerwcu.

Ustawa (Dz.U. poz. 933) powołuje do życia Rejestr Należności Publicznoprawnych, w którym znajdą się informacje dotyczące zaległości publicznoprawnych, takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne i grzywny. W rejestrze ujawniani będą dłużnicy mający zaległości płatnicze z tytułu należności podlegających egzekucji administracyjnej. Nowelizacja usprawni także działanie biur informacji gospodarczych.

Zmienić się ma również procedura cywilna - ustawa wzmocni ochronę wierzyciela przez wydłużenie z jednego do dwóch miesięcy okresu, po którym następuje upadek zabezpieczenia w razie wygrania sprawy przez powoda.

Ustawa określa również przesłanki uzasadniające zawarcie przez podmiot gospodarujący środkami publicznymi ugody w sprawach dotyczących należności cywilnoprawnych, podnosi górny próg wartości przedmiotu sporu dla spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym, rozszerza zakres spraw rozpoznawanych w postępowaniu grupowym, eliminuje bariery w sprawnym rozpoznawaniu spraw w takim postępowaniu oraz zwiększa efektywność postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.

Pobrano z lex.pl

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry