Ministerstwo wprowadza korekty w projekcie zmian KSH

  • Korekta w projekcie zmian KSH

    Korekta w projekcie zmian KSH

W toku prac legislacyjnych nad rządowym projektem zmian kodeksu spółek handlowych, KNF i SN przedstawiły krytyczne opinie, podkreślając mankamenty proponowanych rozwiązań. Doprowadziły one do wprowadzenia stosownych poprawek.

Projekt zmian KSH

Trwają prace nad rządowym projektem zmian kodeksu spółek handlowych. Aktualnie znajduje się on na etapie opiniowania przez sądy i inne podmioty. Według projektu nowelizacja miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.
Sąd Najwyższy (Biuro Studiów i Analiz) oraz Komisja Nadzoru Finansowego w sierpniu 2014 r. przedstawiły szereg krytycznych uwag do tego projektu.

SN: niski poziom bezpieczeństwa obrotu

Sąd Najwyższy negatywnie odniósł się do idei zastępowalności tzw. bezpiecznego podpisu cyfrowego przez podpis oparty na tzw. profilu zaufanym ePUAP. Podkreślił, że faktyczny poziom bezpieczeństwa profilu zaufanego ePUAP jest bowiem znacznie słabszy od rozwiązań technicznych towarzyszących podpisom cyfrowym.

SN: potrzeba dalszej dyskusji nad zmianami kodeksu

SN również ostrożnie ustosunkował się do propozycji wprowadzenia instytucji udziału beznominałowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jako zacierającej różnice między spółkami osobowymi i kapitałowymi.

KNF: praktyczne komplikacje z testem wypłacalności

Według Komisji Nadzoru Finansowego projektowane zmiany w pierwotnym kształcie mogłyby w praktyce doprowadzić do ograniczenia dostępu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością do finansowania ich działalności w formie kredytów. Proponowany test wypłacalności ma bowiem charakter deklaratywny i mógłby być przez banki traktowany jedynie jako informacja dodatkowa. Projekt nie określał zaś zasad przeprowadzania testu niewypłacalności ani nie regulował konsekwencji dla spółki i wspólników, w razie złożenia niezgodnej z rzeczywistością uchwały o wypłacalności spółki. Tym samym test wypłacalności nie stanowiłby skutecznej ochrony wierzycieli.

KNF: skutki nowelizacji dla obrotu międzynarodowego

KNF zauważała również, że zarządzającymi alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) mogą być również spółki z o.o., stąd zmiany k.s.h. sięgną swymi skutkami poza materię tego aktu prawnego i mogą mieć doniosłe konsekwencje dla funkcjonowania polskiego systemu finansowego oraz dla poziomu bezpieczeństwa jego uczestników.

Ministerstwo zmienia projekt nowelizacji

Po zapoznaniu się z powyższymi uwagami w projekcie dokonano szeregu poprawek, w szczególności doprecyzowano przepisy regulujące instytucję kapitału udziałowego oraz wprowadzono dodatkowe przepisy wzmacniające ochronę wierzycieli przed "wyprowadzeniem" z niej kapitału. Między innymi ustalono minimalną wartość kapitału udziałowego oraz zasady dotyczące jego wskazywania, a także ograniczono swobodę wypłat z kapitału udziałowego oraz rozszerzono zakres obowiązku zwrotu przez wspólników wypłat otrzymanych z naruszeniem przepisów.

Aprobata zmienionego projektu

Jak wynika z najnowszych informacji, zarówno KNF jak i SN w pismach z marca 2015 r. nie zgłaszają dalszych uwag do zmienionego projektu, uwzględniającego dokonane korekty, na obecnym etapie prac legislacyjnych.

Opracowanie: Aleksandra Partyk

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia 9 marca 2015 r.

Pobrane z www.kancelaria.lex.pl.

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry