Mediacja przy każdym sporze cywilnym w 2016 r.

  • Mediacja przy każdym sporze cywilnym w 2016 r.

    Mediacja przy każdym sporze cywilnym w 2016 r.

Upowszechnienie mediacji w sprawach cywilnych oraz rodzinnych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy, to główny cel przepisów, które weszły w życie 1 stycznia. Według prawników mediacja, obecna w polskim prawie cywilnym od ponad dekady, nadal wymaga popularyzacji.

Zmiany zostały wprowadzone na mocy uchwalonych we wrześniu zeszłego roku przepisów o nowelizacji niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Ustawę przygotowało Ministerstwo Gospodarki we współpracy z resortem sprawiedliwości.

"Celem zmian jest skrócenie i usprawnienie procesów sądowych oraz obniżenie kosztów sporów, zarówno po stronie obywateli, jak i państwa. Mediacja jest nie tylko szybsza i tańsza. Jest także przyjazna dla skonfliktowanych stron, zapewnia odformalizowanie procedury, poufność oraz możliwość wypracowania rozwiązań uwzględniających przyszłe relacje" - zaznacza Ministerstwo Sprawiedliwości.

Najwięcej spośród wprowadzanych zmian znalazło się w Kodeksie postępowania cywilnego. "W sporach cywilnych dążenie i wspieranie stron do samodzielnego rozwiązania sporu staje się jedną z podstawowych zasad procedowania" - wskazała mec. Martyna Mierzejewska w analizie nowych przepisów zamieszczonej przez Naczelną Radę Adwokacką.

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry