Czy upadłość konsumencka wstrzymuje egzekucję komorniczą?

  • Czy upadłość konsumencka wstrzymuje egzekucję komorniczą?

    Czy upadłość konsumencka wstrzymuje egzekucję komorniczą?

Jeśli komornik rozpoczął postępowanie egzekucyjne przed dniem ogłoszenia Twojej upadłości i prowadzi je z Twojego majątku wchodzącego w skład masy upadłości, to takie postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu z pomocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości.

Taka sytuacja będzie występowała między innymi w przypadku, gdy komornik prowadzi egzekucję z ruchomości i nieruchomość stanowiących Twoją własność, zajął rachunek bankowy, czy pobiera część wynagrodzenia, emerytury lub renty.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego oznacza, że komornik nie może już kontynuować swoich czynności. Nadal będzie zajmował rachunek bankowy, ale nie powinien przekazać ściągniętych od Ciebie pieniędzy wierzycielom, nie przeprowadzi licytacji ruchomości i nieruchomości.

Skąd komornik wie, że została ogłoszona upadłość?

Jednym z pierwszych czynności syndyka po ogłoszeniu upadłości jest zawiadomienie komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne o wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby we wniosku o ogłoszenie upadłości podać wszystkie znane Tobie postępowania egzekucyjne oraz wskazać komornika (lub komorników), który je prowadzi oraz sygnaturę akt. Na tej podstawie syndyk będzie mógł bardzo szybko powiadomić komornika o wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Dlatego tak ważne jest, aby wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zawierał bardzo dokładne informacje. Jeśli o wszczęciu egzekucji dowiesz się po złożeniu w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości, poinformuj o tym syndyka na pierwszym spotkaniu.

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry