Spadkobiercy łatwiej znajdą w bankach „uśpione” konta

  • Spadkobiercy łatwiej znajdą w bankach „uśpione” konta

    Spadkobiercy łatwiej znajdą w bankach „uśpione” konta

Od 1 lipca br. banki będą miały obowiązek informowania spadkobierców o rachunkach zmarłych klientów, a także obowiązek informowania tych ostatnich w sposób zrozumiały dla posiadacza rachunku o możliwości wydania przez nich dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

Obowiązki takie wprowadziła ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, która właśnie 1 lipca br. wejdzie w życie.

Dotyczy ona problematyki rachunków nieaktywnych, w tym w szczególności rachunków bankowych zmarłych posiadaczy, ułatwienia dostępu osobom uprawnionym do informacji o rachunkach nieaktywnych oraz sposobu postępowania z środkami pieniężnymi znajdującymi się na tych rachunkach. Wprowadza zmiany do ustawy Prawo bankowe, a także ustawy o spółdzielczych kasach – oszczędnościowo kredytowych oraz ustawy o ewidencji ludności.

Ustawa wprowadza tzw. centralną informację o rachunkach, za pośrednictwem której posiadacz rachunku lub spadkobierca będzie mógł uzyskać informację o wszystkich rachunkach danej osoby w bankach lub SKOK-ach.

Banki i SKOK-i będą też miały obowiązek ustalać, czy właściciel konta żyje. Po pięciu latach od dokonania ostatniego obrotu bank lub SKOK będzie miał obowiązek wystąpienia do szefa MSW o udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje.

W związku z niską jeszcze znajomością nowych przepisów, wydawnictwo Wolters Kluwer organizuje 2 czerwca br. szkolenie na ten temat. Jak zapewniają jego organizatorzy, jego uczestnicy poznają praktyczne aspekty funkcjonowania nowych przepisów o rachunkach uśpionych, a także wyjaśnione zostaną wątpliwości interpretacyjne powstające na tle ich wdrożenia w bankach.

Zajęcia poprowadzi Arkadiusz Kawulski, ekspert z zakresu prawa bankowego oraz prawa ochrony konsumenta usług finansowych. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości: zarówno w nadzorze bankowym i bankowości centralnej, jako szef wydziału prawnego w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego i radca prawny w Departamencie Prawnym NBP, jak i w bankowości komercyjnej jako radca prawny w Alior Bank S.A. w latach 2008-2012. Od 2012 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Prawa Bankowego, zajmując się obsługą prawną banków.

Pobrane z lex.pl

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry